Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania. Wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu www.roadsystem.eu ograniczane jest do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia przez Spółkę usług na najwyższym poziomie.

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą GEOPRODUCT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Grójcu (Grójec 23, 63-000 Środa Wielkopolska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751286, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.000,- zł,  NIP: 7773224633, REGON: 302062728,, e-mail: info@roadsystem.eu, tel. 61 678 55 07 (zwana: „GEOPRODUCT lub „Spółka”).
 2. GEOPRODUCT zastrzega sobie prawo do przekazania danych swojego Klienta innej firmie, jeżeli:
 • jest to konieczne do prawidłowej realizacji usług (np. organizacja transportu, przesyłka kurierska);
 • jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. ubezpieczenie przesyłki);
 • jest to konieczne do ściągnięcia zaległych należności (np. odsprzedanie długu firmie windykacyjnej);
 • jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa (np. obowiązek poinformowania organów ścigania);
 1. Dane Klientów i inne powiązane z nimi informacje marketingowe, handlowe i adresowe przechowywane są na serwerze zewnętrznym lub fragmentarycznie na serwerze strony www, w takim zakresie, aby umożliwić świadczenie usług informatycznych powiązanych z realizacją zlecenia klienta.
 2. Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 3. W trakcie realizacji umowy nie podejmujemy w stosunku do Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania. W przypadku zmiany polityki Spółki w tym zakresie, przekażemy Klientom informacje, a w przypadku zaistnienia konieczności – zwrócimy się także z prośbą o wyrażenie zgody na tak dokonywane przetwarzanie danych osobowych oraz podejmowanie decyzji.
 4. Podanie przez Klientów danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Do przetwarzanych przez Spółkę danych, informacji na temat Klienta zaliczamy:
 • imiona i nazwiska pracowników składających lub obsługujących zamówienia;
 • imiona i nazwiska właścicieli przedsiębiorstwa lub osób reprezentujących (np. członkowie zarządu, pełnomocnicy);
 • firmę przedsiębiorstwa;
 • adres siedziby przedsiębiorstwa;
 • adresy dostawy zamówionych produktów;
 • adresy email powiązane z przedsiębiorstwem;
 • numery telefonów i faksów konieczne do komunikacji z Klientem;
 • NIP lub PESEL;

2. Do informacji na temat Klienta na serwerze przechowywane są również informacje dodatkowe powiązane z jego profilem:

 • historia zapytań i ofert;
 • historia zamówień;
 • historia zleceń;
 • dane finansowe i historia faktur Klienta.

Źródła pozyskiwania danych

 Dane Klientów pozyskiwane są przy pomocy następujących sposobów:

 • dane podawane przy umowach, zamówieniach, zapytaniach ofertowych – przekazywanych listownie, mailowo lub telefonicznie;
 • dane podawane w formularzach kontaktowych na stronie internetowej Spółki;
 • dane podawane w momencie przesyłania do nas ofert;
 • dane kontaktowe podawane przez biuro obsługi klienta;
 • dane uzyskane z publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS).

Cele i podstawy przetwarzania danych

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 1. w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym kontaktowanie się z osobami reprezentującymi Klienta w związku z wykonywaniem umowy;
 2. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
  1. rozliczenia umowy (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (w tym art. 74z);
  2. rozpatrywanie reklamacji, w terminie oraz na zasadach wskazanych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:
 4. zapewnienia obsługi usług płatniczych, w tym płatności ratalnej – umożliwienie dokonania zakupu towarów na raty;
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Spółki – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
 6. marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki – w prawnie uzasadnionym celu, tj. promowania prowadzonej przez Spółkę działalności, a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu produktów i usług Spółki (zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 7. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane do Spółki, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 8. przechowywania danych dla celów statystycznych – posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności oraz analitycznych – celem lepszego doboru usług i produktów do potrzeb Klientów, analizy finansowej Spółki, badania satysfakcji Klientów;
 9. archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 10. na podstawie udzielonej Spółce zgody, której treść będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać dane Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym w celu newsletter’a.

Odbiorcy danych

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, Spółka przekazuje dane Klienta innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu (tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, doręczającym Klientowi korespondencję czy towary; bankom, instytucjom finansowym rozliczającym płatności czy udzielającym kredytu, ubezpieczycielom) lub podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu uczestniczących
  w wykonywaniu jego czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko
  i wyłącznie w celach wskazanych powyżej.
 2. Dane mogą zostać również przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:

 1. przez czas realizacji Umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku
  z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych), oraz niezbędnym do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
  w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 2. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody;
 4. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa przysługujące Klientom

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);
 7. prawo do zakwestionowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 77 RODO;
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
 10. zakres każdego ze wskazanych w ust. 1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO. Z tych praw Klienci mogą skorzystać, przesyłając wniosek bądź innego rodzaju pismo na adres siedziby Spółki lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne

 1. Witryna roadsystem.eu  może korzystać z plików cookies. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.
 2. Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie powodują na komputerze użytkownika infekcji wirusowych, nie umożliwiają też na śledzenie jego aktywności poza serwisem.
 3. Serwisy wykorzystują następujące rodzaje plików cookies:
  – tymczasowe – usuwane z pamięci komputera po zamknięciu przeglądarki;
  – okresowe – usuwane z pamięci komputera po upłynięciu pewnego przedziału czasowego;
  – stałe – trzymane trwale w pamięci komputera przez nieograniczoną ilość czasu;
  – sesyjne – trzymane po stronie serwera, usuwane po 15 minutach od opuszczenia serwisu.
 4. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z plików cookies w każdym momencie poprzez właściwe skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki lub inne ustawienia systemowe.
 5. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu lub nawet uniemożliwić korzystanie z niego.

Sposób wykorzystania plików cookies

 1. Pliki cookies gromadzone w serwisie przechowywane są w następujących celach:
  – logowanie użytkownika do serwisu;
  – generowanie statystyk odwiedzin strony;
  – dopasowanie promocji do potrzeb i zainteresowań użytkownika;
  – dopasowanie treści strony do potrzeb i zainteresowań użytkownika;
  – obsługi interaktywnych elementów serwisu;
  – zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności systemu oraz świadczonych usług.
 2. Dane gromadzone w plikach cookies mogą służyć do wyznaczania efektywności stosowanych przez nas narzędzi marketingowych, w szczególności bannerów reklamowych i mailingu. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach.

Pliki cookies firm zewnętrznych

 1. Spółka dba o to, by użytkownicy serwisu nie byli monitorowani przy użyciu plików cookies przez serwisy zewnętrzne.
 2. Jeżeli na stronie pojawią się pliki cookies serwisów zewnętrznych to najprawdopodobniej wynika to z postanowień licencyjnych dodatkowego oprogramowania (skryptów) stosowanych na stronie i użytkownik zobowiązany jest do ochrony przed tego typu plikami we własnym zakresie (opcja chroń przed ciasteczkami z serwisów zewnętrznych
  w przeglądarce).
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies generowane przez skrypty dołączone do treści strony przez dostawcę usługi hostingowej lub usług powiązanych oraz za pliki cookies, które zostały wygenerowane na stronie przez szkodliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach:

Formularz

Nie wiesz, który produkt zastosować?
Wypełnij formularz,
a otrzymasz niezobowiązującą wycenę

przejdz do formularza